0
Players Online

Wymagania
1.Każda gildia musi posiadać w grze co najmniej 10 członków online, aby uzyskać punkty do Guild Shopu zalecam aby każdy gracz był dodany do gildii przed startem, ponieważ nawet Ci offline dostaną punkty, wejdą o 20 to będą już mieli punkty
2.każdy gracz online musi mieć inny ip adres! oraz posiadac minimum 8 lvl. (dzień po starcie serwera wymagania mogą zostać zwiększone nawet do 100/200 + lvla!)
3.gdy wymagania zostaną spełnione lider gildii co 12 godzin może przydzielać punkty całej gildii (500 na gracza) poprzez komendę !guildpoints

Requirements
1.Each guild must have in the game at least 10 members online to get points for Guild Shop I recommend that each player be added to the guild before the start, because even you get points offline, they will enter by 20, they will already have points
2.every online player must have a different ip address! and possess a minimum of 8 lvl. (the day after the server is started requirements may be increased up to 100/200 + lvl!)
3.if the requirements are met guild leader every 12 hours can allocate points all guild (500 per player) by command !guildpoints